Thuận, Đinh Văn, and Nguyễn Địch Dỹ. 2000. “Các Gia đoạn phát triển thực vật ngập mặn Trong Holocen ở Đồng bằng Sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (2):120-26. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11219.