Hùng, Phạm Văn. 2000. “Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở Khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích Khe nứt kiến tạo”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (2):113-19. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11218.