Lan, Lưu Thị Phương. 2000. “Sự tái nhiễm từ Magnetit Trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (2):90-98. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/2/11215.