Sơn, Lê Tử. 2000. “Sử dụng tỷ số phổ Biên độ (SH/SV) của Dao động Vi địa chấn để đánh Giá điều kiện nền”. Vietnam Journal of Earth Sciences 22 (1):10-17. https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/1/11189.