Trái Đất, Tạp chí Các Khoa học về. 2012. “Tổng mục lục năm 2010”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (4):382-84. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1043.