Hải, Vy Quốc. 2012. “Xử Lý số liệu GLONASS phục vụ Nghiên cứu địa động lực”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (4):343-47. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1038.