Dỹ, Nguyễn Địch, Doãn Đình Lâm, Vũ Văn Hà, Nguyễn Trọng Tấn, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quảng, and Nguyễn Thị Thu Cúc. 2012. “Phân vị địa tầng mới - Hệ tầng Bình Đại, tuổi Holocen sớm vùng cửa sông Ven biển Châu thổ Sông Cửu Long”. Science of the Earth 32 (4):235-42. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1037.