Chân, Ngô Đức, and Nguyễn Việt Kỳ. 2012. “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành trữ lượng nước dưới đất lưu vực sông Sài Gòn”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (4):326-34. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1036.