Lư, Ngô Thị, T.P. Belousov, S.F. Kurtasov, Ngô Gia Thắng, Nguyễn Quang, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Vũ Thị Hoãn, Trần Việt Phương, and Phùng Thị Thu Hằng. 2012. “Kết Quả ứng dụng phương pháp xử Lý Khe nứt nội lớp trầm tích để Nghiên cứu trạng thái cổ ứng suất Và Quy luật địa động lực của vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (3):271-79. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1028.