Dân, Nguyễn Lập, and Vũ Thi Thu Lan. 2012. “Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ Và giải pháp phòng chống”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (3):219-25. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1022.