Dỹ, Nguyễn Địch, Doãn Đình Lâm, Phạm Quang Sơn, Vũ Văn Hà, Vũ Văn Vĩnh, Nguyễn Công Quân, and Đặng Minh Tuấn. 2012. “Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long”. Science of the Earth 32 (3):211-18. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1021.