Dỹ, Nguyễn Địch, Doãn Đình Lâm, Phạm Quang Sơn, Vũ Văn Hà, Vũ Văn Vĩnh, Nguyễn Công Quân, and Đặng Minh Tuấn. 2012. “Nghiên cứu biến động bờ biển vùng Châu thổ Sông Cửu Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (3):211-18. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1021.