Thơm, Bùi Văn, and Nguyễn Xuân Huyên. 2012. “Hoạt động Tân kiến tạo Và ảnh hưởng của Chúng đến nứt, sụt đất Khu vực Thanh Ba - Phú Thọ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (3):200-210. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1020.