Túc, Nguyễn Đăng, and Nguyễn Văn Hướng. 2012. “Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (2):114-21. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1009.