Hùng, Phạm Văn, and Nguyễn Xuân Huyên. 2012. “Đánh Giá hiện trạng Và phân vùng cảnh báo Nguy Cơ trượt lở đất Thành phố Đà Nẵng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (2):106-13. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1007.