Phước, Võ Lương Hồng, and Đặng Trường An. 2012. “Vai Trò của rừng ngập mặn Trong quản Lý đới bờ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (1):87-90. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1002.