Dương, Nguyễn Đình. 2012. “Ứng dụng Tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản Lý tài Nguyên Và môi trường”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (1):71-78. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1000.