PHƯƠNG, N. H.; QUẾ, B. C.; XUYÊN, N. Đình. Khảo sát các vùng nguồn sóng thần có khả năng gây nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 36–47, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/1/996. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/996. Acesso em: 6 dec. 2021.