AN, P. T.; PHIỆT, P. T.; HOÀNG, N. V.; HÙNG, V. Đình. Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 32, n. 1, p. 18–25, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/32/1/994. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/994. Acesso em: 14 jul. 2024.