NAM, T. Đình. Mối quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời và quặng chì - kẽm ở Ba Xứ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 4, p. 311–316, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/4/9721. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9721. Acesso em: 29 mar. 2023.