TOÀN, Đinh V.; HARDER, S.; VŨ, P. N.; BẮC, T. V.; TUYẾN, Đoàn V.; PHÒNG, L. H.; VŨ, T. A.; QUANG, N. T. H. Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 4, p. 289–298, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/4/9715. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9715. Acesso em: 24 apr. 2024.