HÙNG, P. V.; HOÀI, V. T. T. Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 265–272, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/3/9710. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9710. Acesso em: 27 jun. 2022.