HẢO, T. Q.; SƠN, V. T.; THẮNG, N. C.; THANH, L. T.; VINH, N. B.; DUNG, T. P. Nhiễu có chu kỳ ngắn của trường địa từ và một số đặc điểm của vector cảm ứng từ trên lãnh thổ Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 3, p. 224–235, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/3/9690. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9690. Acesso em: 23 feb. 2024.