THÀNH, T. T. M.; MINH, N. L. Xác định cơ cấu chấn tiêu động đất từ băng ghi động đất của một trạm ba thành phần. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 31, n. 1, p. 30–34, 2009. DOI: 10.15625/0866-7187/31/1/9666. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9666. Acesso em: 18 jun. 2024.