THOA, N. T. K.; ELLWOOD, B. B.; PHƯƠNG, T. H.; LAN, L. T. P.; TRƯỞNG, Đoàn N. Kết quả nghiên cứu mới về ranh giới Devon-Carbon tại nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 3, p. 253–259, 2005. DOI: 10.15625/0866-7187/27/3/9431. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9431. Acesso em: 29 sep. 2022.