KHIỂN, N. X. ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 82–88, 2017. DOI: 10.15625/0866-7187/27/1/9394. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9394. Acesso em: 28 nov. 2021.