PHƯƠNG, T. H. TÀI LIỆU MỚI VỀ MẶT CẮT CHUẨN CỦA CÁC HỆ TẦNG SIKA, BẮC BUN, MIA LÉ TUỔI DEVON SỚM VÙNG ĐỒNG VĂN, HÀ GIANG. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 65–71, 2017. DOI: 10.15625/0866-7187/27/1/9388. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9388. Acesso em: 24 jun. 2024.