TRỊNH, P. T.; HƯỚNG, N. V.; LIÊM, N. V.; TÔ, T. Đình; HẢI, V. Q.; VINH, H. Q.; THƠM, B. V.; XUYÊN, N. Q.; THUẬN, N. V.; THẢO, B. T. KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 443–456, 2012. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/391. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/391. Acesso em: 1 dec. 2023.