THẮNG, N. T. MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI, KHUẾCH TÁN NƯỚC THẢI Ô NHIỄM TRONG HỒ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 369–376, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/344. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/344. Acesso em: 4 jun. 2023.