PHƯƠNG, N. H. ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 337–346, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/341. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/341. Acesso em: 15 jul. 2024.