HẢI, H. Q. ĐA DẠNG ĐỊA HỌC VÙNG HÀ TIÊN - KIÊN LƯƠNG. Science of the Earth, [S. l.], v. 33, n. 3, p. 306–314, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/3/337. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/337. Acesso em: 8 feb. 2023.