THÀNH, T. T. M.; XUYÊN, N. Đình; XUYÊN, N. Đình; DƯƠNG, N. V.; DƯƠNG, N. V.; MINH, N. L.; MINH, N. L. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 209–219, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/2/327. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/327. Acesso em: 22 jul. 2024.