TÂN, M. T.; TỴ, P. V.; BÁT, Đặng V.; BÁCH, L. D.; BIỂU, N.; NGHI, T.; DUNG, L. V. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 2, p. 109–118, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/2/285. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/285. Acesso em: 8 dec. 2023.