CẨN, P. N.; ANH, T. T.; HÒA, T. T.; DUNG, P. T.; PHƯỢNG, N. T.; HÙNG, T. Q.; NIÊN, B. Ấn; Ý, N. V.; HIẾU, T. V. ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 85–93, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/1/281. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/281. Acesso em: 1 dec. 2023.