PHÚC, L. T.; VĂN, T. T.; TUẤT, L. T.; ANH, Đoàn T.; CHUNG, H. T.; HUYÊN, Đặng T.; KHIỂN, N. X.; NGỌC, Đàm; NGỌC, Đỗ T. Y.; TRUNG, N. Đại; TÙY, P. K.; QUÝ, T. Q. CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN ĐỊA CHẤT. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 33, n. 1, p. 45–54, 2011. DOI: 10.15625/0866-7187/33/1/271. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/271. Acesso em: 25 jun. 2022.