THẮNG, T. T.; Hướng N. V.; Ngợi C. V.; TÍCH, V. V. Giới thiệu phần mềm hỗ trợ tính toán các tham số kỹ thuật trong thiết kế chống sét. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 243–250, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/3/11789. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11789. Acesso em: 24 jun. 2024.