VŨ, P. N.; VŨ, P. N. H.; BÌNH, N. X. Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý). Science of the Earth, [S. l.], v. 30, n. 4, p. 289–301, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/4/11761. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11761. Acesso em: 3 feb. 2023.