Ý, N. V.; HÒA, T. T.; PHƯỢNG, N. T.; ANH, T. T.; VẤN, V. V.; DUNG, P. T.; IZOKH, E. P.; BORISENKO, A. S. Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 233–242, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/3/11760. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11760. Acesso em: 14 apr. 2024.