BORISENKO, A. S.; HÒA, T. T.; VASILEV, V. I.; MORSEV, N. K.; VẤN, V. V.; PHƯỢNG, N. T.; THÀNH, H. H.; ANH, T. T.; DUNG, P. T. Phát hiện lần đầu tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 193–198, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/3/11756. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11756. Acesso em: 28 sep. 2023.