TRIỀU, C. Đình; TATIANA, S. Mô hình cấu trúc vận tốc sóng dọc P của Manti khu vực Đông Nam Á. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 176–184, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/2/11754. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11754. Acesso em: 26 jan. 2022.