PHƯƠNG, T. H.; BÀO, Đặng V.; VƯỢNG, N. V.; MINH, V. C.; LỰC, P. V. Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 105–112, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/2/11742. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11742. Acesso em: 29 mar. 2023.