BÌNH, N. V. Tính phân đới và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ phong hóa vùng đồi núi Sóc Sơn (Hà Nội). Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 275–280, 2003. DOI: 10.15625/0866-7187/25/3/11738. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11738. Acesso em: 11 aug. 2022.