THANH, L. N.; GIẢNG, N. V.; NHÂN, N. S. Đặc điểm cấu trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) theo tài liệu địa vật lý - địa chất. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 84–90, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/1/11721. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11721. Acesso em: 8 jun. 2023.