DƯƠNG, N. Đình. Một số kết quả ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới trong phân loại lớp phủ. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 31–38, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/1/11715. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11715. Acesso em: 15 jun. 2024.