HÙNG, V. N.; HẰNG, H. T. M.; LONG, T. V. Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 21–30, 2008. DOI: 10.15625/0866-7187/30/1/11714. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11714. Acesso em: 1 dec. 2021.