VƯỢNG, B. T. Mô hình dòng chảy nước dưới đất vùng Bắc Bình. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 470–483, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/4/11697. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11697. Acesso em: 1 mar. 2024.