VĂN, P. T. K. Nghiên cứu các nguồn nước tại Bắc Bình trên cơ sở phân tích các yếu tố khí tượng. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 422–433, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/4/11693. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11693. Acesso em: 21 apr. 2024.