THOA, N. T. K.; ARDUINO, G.; GIẢNG, N. V.; VĂN, P. T. K.; VƯỢNG, B. T. Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 389–409, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/4/11690. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11690. Acesso em: 20 jun. 2024.