THỌ, P. Đình; DỸ, N. Địch; BÁT, Đặng V.; TÍNH, Đỗ T. Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 321–328, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/3/11678. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11678. Acesso em: 26 may. 2022.