TÍCH, V. V. Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi Indosini. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 3, p. 241–252, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/3/11668. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11668. Acesso em: 25 jun. 2024.