HƯNG, N. Q.; HUỆ, T. T.; HUYÊN, N. X.; LÂM, D. Đình; PHA, P. Đông; RỠI, N. Đức; DŨNG, N. C. Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Vietnam Journal of Earth Sciences, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 226–232, 2018. DOI: 10.15625/0866-7187/28/2/11665. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11665. Acesso em: 25 feb. 2024.